Tietosuoja

Holdify Storen
asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Mäki-Kulmala Oy (y-tunnus 2722055-6)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala,
tietosuojavastaava

 

Mäki-Kulmala Oy

Osoite: Pekkalantie 63, 41330
VIHTAVUORI

Puhelin: 0505421140

Sähköposti: hannakaisa.makikulmala@gmail.com

 

2 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Mäki-Kulmala Oy:n asiakasrekisteri.

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät
asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen
tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen
liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja
muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa
viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa,
jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen
suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu
suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää
henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia
alihankkijoita.

 

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

rekisteröity on antanut
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä
tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

käsittely on tarpeen sellaisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai
sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn
pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu
rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen
ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on
rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita
rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen
ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

 

5 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät
henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti
kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

henkilön perustiedot ja
yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

henkilön suoramarkkinointiluvat
ja -kiellot.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä
itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan
lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen
toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden
ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

 

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin
kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin
tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden
vuoden välein, ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot
poistetaan rekisteristä kuusi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn
asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät
velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi
kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen
tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.
Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat,
virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan
viipymättä.

 

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät)
sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.

 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen
myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja
muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja
käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset
henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat
rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat
sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

oikeus saada rekisterinpitäjältä
vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä
ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy
henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii)
kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus
luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu
säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
(v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien
henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä,
kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä
kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä
lomakkeella;

oikeus peruuttaa suostumus
milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

oikeus vaatia, että
rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen
huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

oikeus saada rekisterinpitäjä
poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä,
edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,
joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii)
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa
käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on
käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin
oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään
sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

oikeus siihen, että
rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii)
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii)
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on
vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista,
syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet
(GDPR 18 art.);

oikeus saada itseään koskevat
henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja
oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen
rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely
perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan
automaattisesti (GDPR 20 art.);

oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77
art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt
osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

12 Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista
ilman henkilökohtaisia tietoja:

Google Analytics ja Shopify

 

13 Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua
mainontaa seuraavissa palveluissa:

Facebook ja Instagram